GEOLOCALIZAREA VEHICULELOR,De la 12€ fără TVA! Comparați!
GEOLOCALIZAREA VEHICULELOR,
De la 12€ fără TVA! Comparați!
Economisițipână la 45%
comparând toți furnizorii din sector!
Economisițipână la 45%comparând toți furnizorii din sector!

Monitorizarea vehiculelor

Descoperiți articolele noastre în Monitorizarea vehiculelor

Consultați toate articolele noastre în Monitorizarea vehiculelor

Sistemele de monitorizare GPS pentru vehicule fac în prezent parte din via?a de zi cu zi aproape a tuturor persoanelor fizice, care le apreciaz? pentru itinerariile fiabile pe care le calculeaz? în timp aproape real. Dar aceste aplica?ii accesibile marelui public nu sunt nimic pe lâng? func?ionalit??ile oferite de solu?iile de monitorizare prin GPS a vehiculelor pentru companii. În anumite sectoare, ca acela al taxiurilor sau al serviciilor de ride-sharing (Uber) ?i al transportului rutier de m?rfuri, monitorizarea GPS a flotelor auto a declan?at o adev?rat? revolu?ie. Pentru c? permit administratorilor de flote s? ?tie în orice moment unde sunt vehiculele cât ?i ceea ce transport? ?i pentru c? transmit un flux de date esen?iale pentru afacerile zilnice, aceste sisteme aduc o serie de avantaje apreciabile companiilor comerciale.Cum func?ioneaz? aceste sisteme? Care sunt diferitele tehnologii pe pia??? Care sunt avantajele? Cât cost? aceste solu?ii? În sfâr?it, care este cadrul legal care le reglementeaz? utilizarea?

Principiul ?i func?ionarea monitoriz?rii GPS

Sistemele de monitorizare GPS permit nu numai conductorului auto s?-?i ?tie pozi?ia geografic? în orice moment, dar ?i unui supervizor s? cunoasc? pozi?ia oric?rui vehicul echipat, cât ?i date diferite asupra acestui vehicul sau a traseului. Exist? multiple tehnologii care permit geolocalizarea în scopuri profesionale.

Monitorizarea GPS: a se g?si, a g?si ?i a ac?iona

Monitorizarea GPS permite s? se ?tie în orice moment, în timp aproape real unde se g?sesc vehiculele echipate cu dispozitive de monitorizare prin GPS.Concepute ini?ial pentru utilizarea exclusiv militar?, monitorizarea GPS face în prezent parte din via?a cotidian? a persoanelor fizice ?i juridice.Sistemele pentru persoane fizice nu servesc, în general, decât utilizatorului direct al acestor sisteme, pentru a ?ti unde se afl? acest utilizator pe hart? ?i pentru a-?i putea calcula traseul c?tre destina?ie. Dar exist? ?i aplica?ii pentru a localiza un calculator furat, sau un animal de companie, un copil sau o persoan? în vârst? echipat? cu un senzor GPS.Aceast? caracteristic? este primordial? în cazul sistemelor pentru profesioni?ti, fiindc? permit unui supervizor la distan?? s? cunoasc? pozi?ia geografic? a vehiculului echipat cu sisteme de monitorizare GPS. Aceste sisteme permit uneori o comunicare bidirec?ional? între vehiculul echipat cu GPS ?i supervizor, permi?ând chiar în anumite cazuri supervizorului s? ac?ioneze direct asupra vehiculului echipat. De fapt, aceste sisteme transmit mai mult decât pozi?ii geografice, mai ales când sunt echipate cu module conectate la diferite elemente mecanice ale vehiculului. Aplica?iile pentru speciali?ti sunt deci foarte numeroase: ajutor pentru naviga?ie, urm?rire a m?rfii, reperajul unui vehicul ca urmare a unui furt, localizarea de persoane (camionagii, distribuitori, persoane dependente, muncitori care se deplaseaz? pentru a realiza diverse opera?iuni…).

Diferite sisteme de monitorizare prin GPS pentru diferite moduri de func?ionare

Mai multe sisteme permit monitorizarea prin GPS cu o precizie ?i o acoperire variabile:- Sistemul de monitorizare prin GPS este cel mai r?spândit. Gra?ie unui senzor GPS, dispozitivul se conecteaz? la re?eaua satelit de pozi?ionare spre a-?i cunoa?te amplasarea. Datele sunt atunci transmise ?oferului sau supervizorului, în general prin re?elele celulare mobile.- Sistemul de monitorizare prin GPS poate astfel s? se bazeze complet pe re?elele de telefonie mobil?, prin triangula?ie între diferi?ii emiten?i, calculând timpul de sosire sau unghiul de primire al semnalului, sau bazându-se pe cell ID (tehnologie bazat? pe conectarea la o anten? releu GSM).- Monitorizarea prin cip RFID este o alt? tehnologie utilizat?, mai ales pentru monitorizarea în spa?iile închise, pentru localizarea m?rfii, de exemplu într-un depozit. - Mai pot fi utilizate ?i alte tehnologii, precum monitorizarea GPS prin Wifi sau monitorizarea GPS prin adres? IP.

Avantajele monitoriz?rii prin GPS ?i pre?uri

Numeroasele avantaje pe care le aduce monitorizarea prin GPS, atât pe planul optimiz?rii administr?rii flotelor cât ?i pe acela al economiei generate sau al siguran?ei, sunt de comparat cu costurile care nu înceteaz? s? scad?.

Avantajele monitoriz?rii prin GPS

Sistemele de monitorizare auto de?in numeroase avantaje atât pentru ?oferi cât ?i pentru supervizori sau pentru clien?ii societ??ilor care utilizeaz? aceste sisteme. Direct sau indirect, monitorizarea prin GPS a ma?inilor de companie sau a vehiculelor grele de marf? ale companiilor de transport le aduc acestora o mai bun? siguran??, o mai bun? gestiune a flotei cât ?i economii:- Pe planul siguran?ei, monitorizarea prin GPS permite înainte de toate lupta contra furtului de vehicule, dar ?i a furtului m?rfurilor;- În plus, pe acela?i plan, diferitele informa?ii urm?rite cu aceste sisteme referitoare, de exemplu, la vitez? sau la frânarea brusc?, permit s? securizeze condusul. Dac? senzorul este echipat cu modulele necesare, sunt urm?rite puncte cheie precum temperatura diferitelor locuri critice ale motorului sau presiunea pneurilor, ameliorând astfel siguran?a global? a vehiculului. În orice caz, alertele pot fi declan?ate când sunt atinse anumite praguri critice, spre a aten?iona ?oferul, supervizorul sau pe ambii. Uneori chiar supervizorul ar putea s? se serveasc? de sistemul de monitorizare prin GPS pentru a opri motorul vehiculului. - Toat? activitatea este optimizat? pe planul gestiunii flotei. Un operator de taxi va putea astfel s? aloce vehiculul cel mai apropiat de clientul care comand? o curs?. O companie de transport rutier va putea s? selec?ioneze cea mai bun? strategie de livrare în func?ie de diferitele depozite, garaje ?i puncte de livrare.- Aceast? optimizare a gestiunii flotei genereaz? beneficii pe plan economic. În primul rând pentru c? timpul de munc? este optimizat ?i pentru c? sunt identificate ”golurile”: productivitatea cre?te. În al doilea rând, pentru c? traseele sunt optimizate ?i sunt astfel mai rapide. În al treilea rând, pentru c? traseele sunt optimizate ?i pentru c? ?oferii a c?ror atitudine la volan a fost identificat? drept nesatisf?c?toare pot beneficia de instruire de condus ECO, iar consumul de carburant se mic?oreaz?. Economiile de la punctul carburant reprezint? pân? la 20% din factura lunar?.- În sfâr?it, aceste dispozitive asigur? clien?ii ?i îmbun?t??e?te satisfac?ia acestora, ceea ce este totdeauna surs? de venituri suplimentare!

Pre?ul monitoriz?rii prin GPS

Pre?ul sistemelor de monitorizare prin GPS depind de performan?a sistemelor în ceea ce prive?te componenta fizic? dar ?i de performan?a software-lor sau a serviciilor asociate. Aceste trei componente esen?iale sunt în general propuse sub forma pachetelor all-inclusive, ceea ce favorizeaz? comercializarea sub forma abonamentelor lunare, care au, de asemenea, avantajul de a reduce investi?ia ini?ial?. Totu?i, este posibil în orice moment ca utilizatorii avansa?i s? î?i construiasc? ei în?i?i sistemele cump?rând echipamentul ?i selec?ionând software-le care li se par cele mai adaptate.În acest caz, dac? este adoptat? aceast? tehnologie, pre?ul senzorilor GPS poate varia între 80 Euro (378 RON) ?i mai mult de 600 de Euro (2832 RON) per pachet.

Factorii care influen?eaz? pre?urile sunt:- Autonomia senzorilor, anumite sisteme având posibilitatea de a se conecta la bateria vehiculului,- Transmisia de date în timp real sau doar înregistrarea lor pe suportul local.- Prezen?a sau absen?a modulelor care s? permit? conectarea sistemului la centrul de control electronic al vehiculului ?i perfec?ionarea acestor module, - Dimensiunea sistemului ?i modurilor de fixare.În orice caz, va fi necesar s? se adauge la pre?ul hardware-lui , închiriat sau cump?rat, unul sau mai multe abonamente specifice pentru transferul de date c?tre sistemul de supervizare, prin re?elele celulare mobile.În sfâr?it, software-le sau aplica?iile specifice anumitor sectoare pot fi ob?inute separat ?i sunt facturate fie ca abonamente lunare, fie pe baz? de comision, fie ambele.Cu scopul de a ob?ine cota?ii corespunzând nevoilor specifice ale fiec?rui client, este necesar s? se cear? oferte în sistemul de monitorizare GPS.Monitorizarea auto prin GPS reprezint? o pia?? din ce în ce mai aglomerat?, servicii precum Companeo se dovedesc în mod particular utile pentru ob?inerea acestor oferte în mod simplu ?i pentru compararea celor mai buni furnizori în solu?ii de monitorizare prin GPS pentru speciali?ti.

Pentru c? sistemele de monitorizare prin GPS transmit ?i stocheaz? datele care pot avea caracter personal, ?i pot constitui sisteme de supraveghere invaziv?, utilizarea lor este riguros încadrat? printr-o serie de dispozi?ii legale sau reglement?ri. Aceste dispozi?ii stabilesc care sunt utiliz?rile interzise ale acestor sisteme , care sunt drepturile angaja?ilor ?i care sunt modalit??ile de stocare sau de p?strare a datelor. În orice caz, este esen?ial de ?tiut c? angajatorul este responsabil de respectarea acestor reguli, atât prin societatea sa cât ?i prin instrumentele însele, indiferent de cum au fost concepute.

Utiliz?ri excluse

Poten?ialul solu?iilor de monitorizare prin GPS este atât de extins c? a fost necesar? legea care s? delimiteze utiliz?rile autorizate. Sunt deci interzise utiliz?rile cu scopul:- De a controla respectarea limitelor de vitez?,- De a controla timpul de munc? dac? exist? alte dispozitive pentru aceasta,- De a controla deplas?rile responsabililor cu resursele umane pentru exercitarea mandatului,- De a realiza orice tip de control al oric?rui colaborator în afara orarelor de lucru, ceea ce include traseul domiciliu – loc de munc?, chiar dac? este vorba de protejarea împotriva furturilor.

Drepturile salaria?ilor

Salaria?ii dispun, de asemenea, de anumite drepturi atunci când este vorba de a instala sau de a utiliza sisteme de monitorizare auto prin GPS pe care le utilizeaz? pentru realizarea sarcinilor.Mai ales, ei trebuie:- S? fie informa?i în leg?tur? cu instalarea acestor sisteme dup? modele precise, cu comunicarea exact? a obiectivelor de colectarea a datelor, a fundamentelor legale, ale dreptului de a se opune, a duratei de p?strare a datelor ?i a modalit??ilor de acces, de rectificare ?i de reclamare,- S? fie în m?sur? s? refuze instalarea acestora,- S? aib? acces la datele înregistrate la cerere, - S? fie în m?sur? s? dezactiveze aceste sisteme când timpul de munc? s-a sfâr?it.În schimb, angajatorii au dreptul de a controla tot ceea ce se refer? la dezactiv?ri ?i s? cear? socoteal? angaja?ilor dac? constat? nereguli.

P?strarea datelor

P?strarea ?i accesul la date sunt limitate în timp.Trebuie ?inut un registru de activit??i de procesare, iar dac? în companie exist? un delegat pentru protec?ia datelor, acesta trebuie s? fie prezent în momentul instal?rii sistemelor. În ceea ce prive?te accesul la date, trebui s? existe o politic? strict?, ?i trebuie s? fie completat zilnic un registru.Datele nu ar trebui s? fie p?strate în principiu decât timp de dou? luni sau de maximum un an, în cazul în care trebuie p?strate cu scopul de prob? sau de optimizare a serviciului.În cazurile foarte stricte când aceste date trebuie s? fie utilizate spre a efectua urm?rirea timpului de lucru al colaboratorilor, ele nu pot fi conservate decât cel mult 5 ani din momentul colect?rii.